ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

 

เอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคุณกับเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง เอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้คุณทราบแต่อย่างใด

*** หมายเหตุ ***
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือโดยแจ้งชัดจากเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด เอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่ คุณอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ เอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทสงวนสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการลงทุน ที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

เอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทหรือตัวแทนของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณให้ไว้กับเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท โดยเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตไว้ และเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตทและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท รวมทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท

การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท เป็นการแสดงว่าคุณได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า คุณต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับธนาคาร และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของคุณจะถือว่า คุณได้ทำการลงทะเบียนกับเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท โดยคุณจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิของคุณ สามารถดูได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเอสเคโฮมเรียลตี้เอสเตท

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว​

เปรียบเทียบ